Cada dia l’ Alcaldable us presenta un tema, una proposta…. espai actualitzat diàriament

Gràcies a l’equip de govern de l’actual legislatura hem pogut canviar la manera de fer d’aquest Ajuntament i des de CIQ hem tractat a tothom per igual. No hem fet favoritismes. Amb aquest recull i el programa us podeu fer la idea d’algunes de les coses que hem realitzat.

Però si no ens mobilitzem i som la força més votada podem tornar a caure al passat dictatorial. CIQ ha de superar a Uroz, si no correm el risc que ell pugui treure 4 regidors només amb un 35% dels vots, ja que li afavoreix la dispersió del vot dels altres partits més petits.

PER AIXÒ US DEMANEM EL VOT, PER GARANTIR EL FUTUR DEL MUNICIPI

DIETARI DE CAMPANYA

Temes propers: increment vigilància, guarda rural i plantar cara.

Contacte: jordi@querol.cat 

Dia 15: 4 ANYS DE PRESÓ I 14 D’INHABILITACIÓ

El perill de tornar al Caciquisme i a la màfia del Sr. Uroz

diaridetgn

Imagen1

http://www.vilaweb.cat/media/continguts/000/026/330/330.pdf 

Uroz, com a regidor d’urbanisme i després alcalde, va moure al seu compte corrent més d’1 milió d’€, concretament 1.137.000 € durant l’any 2005 segons la Policia. Pot un alcalde dedicar-se a negocis urbanístics mentre exerceix d’Alcalde? Es casualitat que en aquella època hi hagués totes les acusacions de prevaricació i suborn pel cas Arboçar i Rocacorba, avui pendent de judici a la audiència provincial de Tarragona? És aquest el camí que volem?

I a més, a més, l’últim acord de Junta que va pendre Uroz l’any 2011 va ser pagar 14,000 € als advocats que el defensen. Podeu imaginar que la factura haurà augmentat en 4 anys.

Uroz, como concejal de urbanismo y después alcalde, movió en su cuenta corriente más de 1 millón de €, concretamente € 1.137.000 en el año 2005 segun la Policia. Puede un alcalde dedicarse a negocios urbanísticos mientras ejerce de Alcalde? Se casualidad que en aquella época hubiera todas las acusaciones de prevaricación y cohecho por el caso Arboçar y Rocacorba, hoy pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Tarragona? Es este el camino que queremos?

Dia 14: DO Penedès, futur pla de Camins, Arranjament de Camins rurals

2015-05-03 10.11.59-1

Dia 13: Carreteres

Durant aquesta legislatura hem aconseguit millores importants: la rectificació i entrada  a Bonany, reasfaltat de trams de les carreteres de la Diputació, cunetes de formigó i de la C37 hem aconseguit finalment l’arrenjament de 5 tombs i un ressó mediàtic que està servint per posar fil a l’agulla al problema dels camions.

Dia 12: Natura i Cultura

Durant aquest mandat hem començat a impulsar per primera vegada el municipi a nivell cultural i natural.

Hem col·laborat amb el Departament de Cultura a tancar el recinte del Sepulcre Megalític de Bonany. Hem començat a difondre els valors dels Castells del Gaià amb un projecte finançat per fons europeus i que no comportarà cap despesa extra per l’Ajuntament.

Hem fet nombroses rutes que estem difonen per la web i Twitter. Hem realitzat activitas culturals, presentacions, hem impulsat llibre….

Continuarem la propera legislatura, ja tenim pensat un camí de salut entre Valldossera, Bonany i l’Alzina Monumental, mantindrem el ja fet, continuarem amb la difusió del patrimoni… hem fet una política que mai ningú havia fet fins ara, per manca d’interès i ignorància.

Durante este mandato hemos empezado a impulsar por primera vez el municipio a nivel cultural y natural.
Hemos col • elaborado con el Departamento de Cultura a cerrar el recinto del Sepulcro Megalítico de Bonany. Hemos comenzado a difundir los valores de los Castillos del Gaià con un proyecto financiado por fondos europeos y que no conllevará ningún gasto extra para el Ayuntamiento.
Hemos hecho numerosas rutas que estamos difunden por la web y Twitter.
Continuaremos la próxima legislatura, ya tenemos pensado un camino de salud entre Valldossera, Bonany y la Encina Monumental, mantendremos el ya hecho, continuaremos con la difusión del patrimonio … hemos hecho una política que nunca nadie había hecho hasta ahora, por falta de interés e ignorancia.

Dia 11: Cementiris

S’ha de pensar amb tot i conjuntament amb la deixalleria, els cementiris, seran les primeres obres que haurà s’adjudicar el nou equip de Govern. Arranjarem i ampliarem amb columbaris i nous nínxols els cementiris.

Hay que pensar con todo y conjuntamente con la recogida, los cementerios, serán las primeras obras que deberá adjudicarse el nuevo equipo de Gobierno. Arreglaremos y ampliaremos con columbarios y nuevos nichos en los cementerios.

 

Dia 10: Residus i Deixalleria

 

Per fomentar la sortida dels Residus: poda, mobles, residus construcció…. ja tenim els diners per una deixalleria municipal a Ranxos de Bonany. Algun traster es podrà tancar quan aquesta deixalleria entri en funcionament. No podem deixar de donar un servei a  tota una urbanització, o al menys nosaltres com a CIQ no ho creiem convenient.

Aquesta deixalleria ha de ser el punt d’inflexió per millorar la recollida selectiva i els residus, ja que com menys es recicla més es paga per la gestió dels residus, és a dir com més plàstic llancem al groc, vidre al verd, orgànica al marró… menys es pagarà.

deixalleria

Para fomentar la salida de los Residuos: poda, muebles, residuos construcción …. ya tenemos el dinero para un centro de recogida municipal en Ranchos de Bonany. Algún trastero se podrá cerrar cuando esta recogida entre en funcionamiento. No podemos dejar de dar un servicio a toda una urbanización, o al menos nosotros como CIQ no lo creemos conveniente.

 

Esta recogida debe ser el punto de inflexión para mejorar la recogida selectiva y los residuos, ya que cuanto menos se recicla más se paga por la gestión de los residuos, es decir cuanto más plástico lanzamos al amarillo, vidrio al verde, orgánica al marrón … menos se pagará.

Dia 9 Mas Bermell A i B, Arboçar i POUM.

 

Gràcies a l’aprovació del POUM per part de l’equip de Govern durant el segon any de mandat s’ha donat seguretat jurídica a les llicències d’obra nova donades en els últims anys i s’ha pogut ordenar el desgavell urbanístic del municipi. Continuarem desenvolupant els plans que donen viabilitat a les urbanitzacions conjuntament amb les Juntes i així poder donar llicència d’obra nova. La Junta de Compensació de Mas Bermell A, ha començat a planificar els propers anys i conjuntament amb l’Ajuntament està mirant de que els pla d’urbanització tingui un cost mínim pel parcel·lista. Can Llenas també està amb gestions per poder-se constituir com a Junta i poder afrontar els nous reptes amb millor garantia jurídica i Mas Gassons amb la Junta Gestora també es comença a plantejar els nous reptes amb altres ulls. L’Associació de Propietaris de Ranxos de Bonany es va mostrar favor del POUM.

La Zona C de Bermell i l’Arboçar han quedat en zones rústiques, els seus camins passaran a ser camins rurals i l’Ajuntament podrà anar invertint en el seu manteniment i si hi ha acord amb els propietaris anar més enllà.

Amb l’antic equip de Govern es volia ajuntar sector A i B. Nosaltres creiem que el Sector B s’hauria de posar al dia de totes les quotes que el sector A ja ha pagat, això a dia d’avui és inviable i per això creiem que cadascú vagi al seu ritme. Nosaltres continuarem amb el manteniment i proposem per aquests sectors, B ,C i Arboçar i els camins rurals aportar àrid reciclat pel seu manteniment.

Gracias a la aprobación del POUM por parte del equipo de Gobierno durante el segundo año de mandato ha dado seguridad jurídica a las licencias de obra nueva dadas en los últimos años y se ha podido ordenar el desbarajuste urbanístico del municipio. Continuaremos desarrollando los planes que dan viabilidad a las urbanizaciones conjuntamente con las Juntas y así poder dar licencia de obra nueva. La Junta de Compensación de Mas Bermell A, ha comenzado a planificar los próximos años y conjuntamente con el Ayuntamiento está tratando de que los plan de urbanización tenga un coste mínimo por parcela • lista. Can Llenas también está con gestiones para poderse constituir como Junta y poder afrontar los nuevos retos con mejor garantía jurídica y Mas Gassons con la Junta Gestora también se empieza a plantear los nuevos retos con otros ojos. La Asociación de Propietarios de Ranchos de Bonany se mostró favor del POUM.

La Zona C de Bermell y la Arboçar han quedado en zonas rústicas, sus caminos pasarán a ser caminos rurales y el Ayuntamiento podrá ir invirtiendo en su mantenimiento y si hay acuerdo con los propietarios ir más allá.

Con el antiguo equipo de Gobierno se quería juntar sector A y B. Nosotros creemos que el Sector B debería ponerse al día de todas las cuotas que el sector A ya ha pagado, esto a día de hoy es inviable y por eso creemos que cada uno vaya a su ritmo. Nosotros continuaremos con el mantenimiento y proponemos para estos sectores, B, C y Arboçar y los caminos rurales aportar árido reciclado para su mantenimiento.

Dia 8: Comunicació

Durant aquest mandat des de CIQ hem impulsat els temes comunicatius. Hem millorat i gestionat directament la web http://www.querol.cat, hem creat un compte de Twitter que ha tingut molt èxit a les xarxes socials. Èxit perquè encara que són poques les persones del municipi que tenen un compte ha aconseguit més de 700 seguidors (el segon compte municipal de la Comarca, només per sota de Valls)  i ha aconseguit arribar a un munt de persones, per exemple twits retituejats que han arribat a més de 50.000 persones. Això ha donat a conèixer temes d’emergència o per exemple per difondre els nostres restaurants, cases de colònies, ONG de Cavalls,…. igualment a la web hi ha un apartat amb totes les adreces i oferta turística. També hem enviat informació via llista de mails i per últim estem provant una aplicació que és diu WARNAPP, llista querol, per avisar d’emergències. En aquests canals hem informat d’episodis de nevades, tempestes, incendis, risc d’incendi, activitats, festes, Plens, incidències…

També hem ampliat els suros d’informació al municipi per poder difondre la informació bàsica.

Així com hem creat un Directori amb el Servei Turístic del municipi proposem ara fer un Directori amb els serveis de construcció i reformes que s’ofereixen al municipi.

Durante este mandato desde CIQ hemos impulsado los temas comunicativos. Hemos mejorado y gestionado directamente la web http://www.querol.cat, hemos creado una cuenta de Twitter que ha tenido mucho éxito en las redes sociales. Éxito porque aunque son pocas las personas del municipio que tienen una cuenta ha conseguido más de 700 seguidores (el segundo cuenta municipal de la Comarca, sólo por debajo de Valls) y ha conseguido llegar a un montón de personas, por ejemplo twits retitueados que han llegado a más de 50.000 personas. Esto ha dado a conocer temas de emergencia o por ejemplo para difundir nuestros restaurantes, casas de colonias, ONG de Caballos, …. igualmente en la web hay un apartado con todas las direcciones y oferta turística. También hemos enviado información vía lista de mails y por último estamos probando una aplicación que se llama WARNAPP, lista querol, para avisar de emergencias.

En estos canales hemos informado de episodios de nevadas, tormentas, incendios, riesgo de incendio, actividades, fiestas, Plenos, incidencias ...

También hemos ampliado los corchos de información en el municipio para poder difundir la información básica.

Así como hemos creado un Directorio con el Servicio Turístico del municipio proponemos ahora hacer un Directorio con los servicios de construcción y reformas que se ofrecen en el municipio.

Dia 7: Internet i telecomunicacions

Durant aquesta legislatura hem apostat molt fort per les telecomunicacions. Creiem que un municipi com Querol que no pot donar molts llocs de treball de la indústria és important que tingui bones connexios per incentivar negocis des del municipi o realitzar feina des de casa. A més de la importància per la gent de tenir unes bones comunicacions.

Algú amb raó se’ns pot queixar que encara no arribem a determinats llocs, però mai l’Ajuntament havia impulsat un projecte com aquest i és evident que un Alcalde del passat és molt difícil que ho pugui gestionar.

El municipi tenia uns dèficits importants pel que fa a internet. Teníem un nucli de Querol sense cobertura, moltes deficiències a Ranxos, Bonany, Llenes i part de Gassons. Vermell tenia més oferta però tampoc té un servei de primera qualitat.

Així que vam fer una llista de possibles clients. Vam decidir començar el projecte des de Montagut cap a les urbanitzacions i Bonany i que donés la major cobertura possible. Tot i les previsions inicials, l’internet no acabava d’arribar a tot arreu, quedava per exemple zones de Vermell i Gassons per arribar. Vam començar a desplegar aquesta fase no sense dificultats. L’inici va ser dur perquè l’empresa no complia i no s’acabava d’expandir pel municipi. Tot i així el servei va anar millorant fins que aquest octubre vam canviar de proveïdor tot i reticiències d’un soci de Govern. Des de llavors que la fiabilitat de internet ha augmentat notablement, hem cobert més territori, estem augmentant el tràndit fins a 10 mbs de baixada i esperem arribar ja aquest any a Mas Bermell. També ara fa un any vam cedir dues plaques solars i bateries i una petita caseta a una altre companyia perquè d’instal·lés prop de Querol i fes arribar l’internet a 15 habitages de Querol i el seu entorn, aquí l’èxit va ser des del principi i vam disminuïr els costos de facturació de telefonia de l’Ajuntament notablement.

Día 7: Internet y telecomunicaciones

Durante esta legislatura hemos apostado muy fuerte por las telecomunicaciones. Creemos que un municipio como Querol que no puede dar muchos puestos de trabajo de la industria es importante que tenga buenas connexios para incentivar negocios desde el municipio o realizar trabajo desde casa. Además de la importancia para la gente de tener unas buenas comunicaciones.

Alguien con razón nos puede quejarse de que todavía no llegamos a determinados lugares, pero nunca el Ayuntamiento había impulsado un proyecto como este y es evidente que un Alcalde del pasado es muy difícil que lo pueda manejar.

El municipio tenía unos déficits importantes en cuanto a internet. Teníamos un núcleo de Querol sin cobertura, muchas deficiencias en Ranchos, Bonany, Llenes y parte de Gassons. Rojo tenía más oferta pero tampoco tiene un servicio de primera calidad.

Así que hicimos una lista de posibles clientes. Decidimos empezar el proyecto desde Montagut hacia las urbanizaciones y Bonany y que diera la mayor cobertura posible. A pesar de las previsiones iniciales, el internet no acababa de llegar a todas partes, quedaba por ejemplo zonas de Rojo y Gassons por llegar. Empezamos a desarrollar esta fase no sin dificultades. El inicio fue duro porque la empresa no cumplía y no se acababa de expandir por el municipio. Aún así el servicio fue mejorando hasta que este octubre cambiamos de proveedor aunque reticiències de un socio de Gobierno. Desde entonces que la fiabilidad de Internet ha aumentado notablemente, hemos cubierto más territorio, estamos aumentando el trand hasta 10 mbs de bajada y esperamos llegar ya este año en Mas Bermell. También hace un año cedimos dos placas solares y baterías y una pequeña caseta a otra compañía para que de instalara cerca de Querol y haz llegar el internet a 15 viviendas de Querol y su entorno, aquí el éxito Fue desde el principio y tuvimos disminuir los costes de facturación de telefonía del Ayuntamiento notablemente.

Dia 6: Transparència i denúncia

CIQ va començar l’any 2007 la seva etapa dins el Consistori. En els seus inicis va començant denunciant les formes de fer dels antics dirigents i dels seus actes. El primer que va aconseguir CIQ es que fèssin fora l’assessora contractada que cobrava 1.400 € mensuals per 5 hores a la setmana, acomiadament que va ser considerat improcedent i va ser indemnitzada per 15.000 €. Assessora que era la filla de l’Assessor que tenia l’Ajuntament en l’època dels delictes denunciats en la planificació urbanística. També vam ser els primers en denunciar i exposa a la gent la manera de negociar, de vendre el municipi que tenien, amb comissions sucoses reconegudes per testimonis en seu judicial i tot pendent de judici.

Nosaltres hem continuat denunciant les pràctiques dels anteriors equips de Govern però el mateix temps ens encarregàvem de Governar el municipi i anar-lo transformant.

CIQ comenzó en 2007 su etapa dentro del Consistorio. En sus inicios empezando denunciando las formas de hacer de los antiguos dirigentes y de sus actos. El primero que consiguió CIQ se que hicieran fuera la asesora contratada que cobraba € 1.400 mensuales por 5 horas a la semana, despido que fue considerado improcedente y fue indemnizada por 15.000 €. Asesora que era la hija del Asesor que tenía el Ayuntamiento en la época de los delitos denunciados en la planificación urbanística. También fuimos los primeros en denunciar y expone a la gente la forma de negociar, de vender el municipio que tenían, con comisiones jugosas reconocidas por testigos en sede judicial y todo pendiente de juicio.

Nosotros hemos continuado denunciando las prácticas de los anteriores equipos de Gobierno pero el mismo tiempo nos encargábamos de Gobernar el municipio y irlo transformando.

Dia 5: Mas Gassons

Després de 8 anys de conflictes dins la urbanització de Mas Gassons hem aconseguit seure en una mateixa taula els dos sectors enfrontats i començar a treballar.

No ha estat fàcil. Primer de tot vam convocar unes eleccions. eleccions que ja s’havien d’haver fet feia 2 anys per l’anterior equip de govern. Un cop celebrades les eleccions van ser impugnades i el jutge va sentenciar que hi havia algunes mancances en la notificació dels propietaris. Propietaris que la majoria no estan registrats al Registre i només hi ha contractes privats fa molt difícil la seva identificació.

Un cop vam tenir les sentències i després de molts esforços vam formar una Gestora formada pels dos bàndols i presidida per un membre de CIQ (jo mateix). Després de molts anys de conflicte hem començat a treballar  i a traçar un camí, sembla que esperançador per la urbanització. Per garantir-ho necessitem la voluntat de les dues parts i creiem també la continuïtat de CIQ a la presidència.

Después de 8 años de conflictos dentro de la urbanización de Mas Gassons hemos conseguido sentar en una misma mesa los dos sectores enfrentados y empezar a trabajar.

No ha sido fácil. Ante todo convocamos unas elecciones. elecciones que ya tenían que haber hecho hacía 2 años por el anterior equipo de gobierno. Una vez celebradas las elecciones fueron impugnadas y el juez sentenció que había algunas carencias en la notificación de los propietarios. Propietarios que la mayoría no están registrados en el Registro y sólo hay contratos privados que hace muy difícil su identificación.

Una vez tuvimos las sentencias y tras muchos esfuerzos formamos una Gestora formada por los dos bandos y presidida por un miembro de CIQ (yo mismo). Después de muchos años de conflicto hemos empezado a trabajar y a trazar un camino, parece que esperanzador para la urbanización. Para garantizarlo necesitamos la voluntad de ambas partes y creemos también la continuidad de CIQ en la presidencia.

Dia 4: Ajudes socials

Un punt d’autocrítica ha estat el funcionament que tenen les ajudes socials al municipi. L’Ajuntament té delegada la competència al Consell Comarcal, però el pressupost que destina l’Ajuntament va tot destinat al pagament dels tècnics que gestionen les ajudes socials i de Creu Roja. L’alarma ens va saltar a finals de l’any passat quan els lots de la Creu Roja cada cop eren pitjors i la gent se’ns queixava. Per això tot i que no era en principi la nostra regidora, els regidors de CIQ vam prendre la iniciativa a falta d’operància amb el tema.

Tot i que s’ha de buscar un canvi de model la propera legislatura, per poder donar una resposta ràpida l’Anna i jo ens hem encarregat de completar els lots amb tonyina, oli, llet i ous anant-los a comprar a l’ESCLAT, augmentant així la despesa social de l’Ajuntament. També si alguna família que rep ajudes ens fa arribar que necessita bolquers o similars pels nadons també li portem. Finalment la Regidora Anna Saéz també s’ha encarregat conjuntament amb un establiment voluntari del Pla de Manlleu de fer campanya per a la recollida pel banc d’aliments del municipi. I per últim ella mateixa també es va inscriure a la taula dels bancs d’aliments ja que ningú més tenia disponibilitat per anar-hi. I els fruits acaben d’arribar, 1000 kg d’aliments tindrem aquest més de la recollida d’aliments de l’Alt Camp,

Així la nostra proposta és fer un canvi de model i garantir un lot social mínim per famílies i nadons.

Imagen2IMG-20150513-WA0003

Un punto de autocrítica ha sido el funcionamiento que tienen las ayudas sociales en el municipio. El Ayuntamiento tiene delegada la competencia en el Consejo Comarcal, pero el presupuesto que destina el Ayuntamiento todo destinado al pago de los técnicos que gestionan las ayudas sociales y de Cruz Roja. La alarma nos saltó a finales del año pasado cuando los lotes de la Cruz Roja cada vez eran peores y la gente se nos quejaba. Por eso aunque no era en principio nuestra concejalía, los concejales de CIQ tomamos la iniciativa a falta de operància con el tema.

Aunque se ha de buscar un cambio de modelo la próxima legislatura, para poder dar una respuesta rápida Anna y yo nos hemos encargado de completar los lotes con atún, aceite, leche y huevos yendo a comprar en el ESCLAT, aumentando así el gasto social del Ayuntamiento. También si alguna familia que recibe ayudas nos hace llegar que necesita pañales o similares por los bebés también le llevamos. Finalment l’Anna també s’ha encarregat conjuntament amb un establiment voluntari del Pla de Manlleu de fer campanya per a la recollida pel banc d’aliments del municipi.

Así nuestra propuesta es hacer un cambio de modelo y garantizar un lote social mínimo para familias y bebés.

Dia 3: Incendis i mesures de prevenció:

Durant aquests 4 anys hem destinat recursos al manteniment de franges de les urbanitzacions, al pasturatge amb ramats i a la planificació, PAU i INFOCAT.

L’any 2006 l’Ajuntament de Querol va executar unes franges en diverses urbanitzacions però fins aquesta legislatura que no s’han destinat diners al seu manteniment. S’han executat manteniment de franges a totes les urbanitzacions però on s’han executat més ha estat a Can Llenas. Atesa la seva situació, Can Llenas és on es considera per on podria arribar un incendi que passes pel Coll de la Torreta.

A més a més hem no hem escatimat esforços en el manteniment de les basses i punts d’aigua del municipi i hem contractat un ramat a l’estiu perquè ens  pasturi diverses franges, aquesta última iniciativa ens ha valgut el premi Medi Ambient de la Diputació de Tarragona.

També hem donat tota la informació disponible a la població del risc d’incendi, de l’estat d’un incendi i dels perills d’aquest. Una eina que ens ha servit molt ha estat el Twitter, hem pogut informar a temps real.  https://twitter.com/AjtQuerol 

També hem planificat, gràcies a la pressió d’aquest partit estem aconseguint que ens redactin el perímetres de protecció prioritària. Què és això? Són com tallafocs estratègics per evitar que un incendi que pugi d’Aiguamúrcia, del Pont d’Armentera, etc  es trobi en unes zones claus que faciliti la seva extensió. Aquest pla és ambiciós i estem a mig camí i només un govern fort i amb coneixements d’aquest àmbit pot acabar de finalitzar.

Hem actualitzat després de més de 15 anys el pla INFOCAT del municipi, en aquest Pla és recull tota la informació de les urbanitzacions, nuclis, telèfons de masies, llocs per dormir, locals socials…. que poden ser útils en cas d’incendi.

I hem el·laborat els Plans d’Autoprotecció de Can Llenes i Ranxos conjuntament amb les Juntes corresponent. Queda pendent l’acord amb les altres Juntes.

A més també hem ofert el municipi de Querol per fer un simulacre d’incendi, INFOCAT a nivell de Catalunya, per això és desplaçaran 400 persones al municipi de Querol de bombers, mossos, SEM, agents rurals, ADFs, protecció civil el proper 18 de junt… per avaluar com fer front a una emergència en un municipi amb els nuclis i urbanitzacions.  Això ens permetrà posar Querol com a exemple, veure les mancances i demanar ajudes per poder-les solucionar.

Per últim no escatim esforços per l’arranjaments de camins, tenim una xarxa molt àmplia i l’hem anat millorant. Farem una nova entrada per explicar-la

Durante estos 4 años hemos destinado recursos al mantenimiento de franjas de las urbanizaciones, el pastoreo con rebaños ya la planificación, PAU y INFOCAT.

En el año 2006 el Ayuntamiento de Querol ejecutó unas franjas en varias urbanizaciones pero hasta esta legislatura que no se han destinado dinero a su mantenimiento. Se han ejecutado mantenimiento de franjas en todas las urbanizaciones pero donde se han ejecutado más ha sido en Can Llenas. Dada su situación, Can Llenas es donde se considera por donde podría llegar un incendio que pasas por el Coll de la Torreta.

Además hemos no hemos escatimado esfuerzos en el mantenimiento de las balsas y puntos de agua del municipio y hemos contratado un rebaño en verano porque nos paste varias franjas, esta última iniciativa nos ha valido el premio Medio Ambiente de la Diputación de Tarragona.

También hemos dado toda la información disponible a la población del riesgo de incendio, del estado de un incendio y de los peligros de este. Una herramienta que nos ha servido mucho ha sido el Twitter, hemos podido informar a tiempo real. https://twitter.com/AjtQuerol

También hemos planificado, gracias a la presión de este partido estamos consiguiendo que nos redacten el perímetros de protección prioritaria. ¿Qué es esto? Son como cortafuegos estratégicos para evitar que un incendio que suba de Aiguamúrcia, El Pont d’Armentera, etc se encuentre en unas zonas claves que facilite su extensión. Este plan es ambicioso y estamos a medio camino y sólo un gobierno fuerte y con conocimientos de este ámbito puede acabar de finalizar.

Hemos actualizado después de más de 15 años el plan INFOCAT del municipio, en este Plan se recoge toda la información de las urbanizaciones, núcleos, teléfonos de masías, lugares para dormir, locales sociales …. que pueden ser útiles en caso de incendio.

Y hemos elaborado los Planes de Autoprotección de Can Llenes y Ranchos conjuntamente con las Juntas correspondiente. Queda pendiente el acuerdo con las otras Juntas.

Además también hemos ofrecido el municipio de Querol para hacer un simulacro de incendio, INFOCAT a nivel de Cataluña, por eso es desplazarán 400 personas en el municipio de Querol de bomberos, mossos, SEM, agentes rurales, ADFs, protección civil el próximo 18 de junta … para evaluar cómo hacer frente a una emergencia en un municipio con los núcleos y urbanizaciones. Esto nos permitirá poner Querol como ejemplo, ver las carencias y pedir ayudas para poder solucionar.

Dia 2: Que fem quan hi ha una nevada? Com millorarem?

Recordeu les nevades d’abans del 2011? Si fem una mica de memòria trobarem molts testimonis que estaven més de dos dies sense poder sortir de casa. Doncs bé, al principi de legislatura, vam establir un protocol en cas de nevades. Tenint en compte les existències de sal, l’avís a la població i l’avís previ als pagesos que ens ajuden amb les pales i no limitar les hores de treball. El resultat ha estat per exemple que en la última nevada de 40 cm, el mateix dia havíem obert el 95% de carrers i masies i l’endemà vam arribar a la resta; i de sal se’n va tirar com mai, teníem existències i abans que comencés l’episodi ja havíem encarregat més sal. El cost econòmic total fou de 2.500 € sense comptar els mitjans propis utilitzats.

Sempre poden haver aspectes a millorar i per això ja tenim noves idees. Una idea que ja tenim pressupostada i que el seu valor és de 5.000€ és posar una pala a la pickup de l’Ajuntament per poder anar encara més ràpid en la neteja i arribar a les zones més allunyades més ràpid. Fins i tot posar dipòsits de sal repartits pel municipi

Recuerde las nevadas de antes del 2011? Si hacemos un poco de memoria encontraremos muchos testigos que estaban más de dos días sin poder salir de casa. Pues bien, al principio de legislatura, establecimos un protocolo en caso de nevadas. Teniendo en cuenta las existencias de sal, el aviso a la población y el aviso previo a los agricultores que nos ayudan con las palas y no limitar las horas de trabajo. El resultado ha sido por ejemplo que en la última nevada de 40 cm, el mismo día habíamos abierto el 95% de calles y casas y al día siguiente llegamos al resto; y de sal se tiró como nunca, teníamos existencias y antes de que comenzara el episodio ya habíamos encargado más sal. El coste económico total fue de 2.500 € sin contar los medios propios utilizados.
Siempre pueden haber aspectos a mejorar y por eso ya tenemos nuevas ideas. Una idea que ya tenemos presupuestada y que su valor es de 5.000 € es poner una pala en la pickup del Ayuntamiento para poder ir aún más rápido en la limpieza y llegar a las zonas más alejadas más rápido. Incluso poner depósitos de sal repartidos por el municipio

Dia 1: Abans de tot: L’herència rebuda

Aquesta legislatura hem tingut molta feina a posar al dia el nostre Ajuntament.  Us vull posar alguns exemples:

– Començant per la gestió interna de l’Ajuntament: Com pot ser que un Ajuntament tingui una pòlissa de responsabilitat civil de 30.000 € quan l’obligatòria és de 600.000€, que hagués passat en cas d’un accident amb responsabilitat de l’Ajuntament?…. doncs que hagués hipotecat el pressupost de molts anys…. També continuant amb els temes de les assegurances teníem assegurats uns edificis i per exemple el magatzem de Ranxos i altres edificis no….

La gestió del personal també va ser un dels temes a treballar a l’inici, programar les vacances amb antelació per evitar tancar mig mes seguit, deixar fer les vacances al personal durant tot l’any, ampliar l’horari per poder obrir més hores la OAC i tenir més hores de manteniment al llarg de l’any.

Econòmicament la tresoreria teòricament estava en una situació bona però ens van deixar un crèdit per realitzar les obres de la pista i local social de Mas Bermell… i al final són 19.000€ que hem hagut de pagar cada octubre, és a dir  76.000 € que hem hagut de pagar durant la present legislatura.

També hem trobat obres recents que s’havien fet i que han causat problemes: La Depuradora de Bonany al costat dels habitatges, un vestidor a Ranxos de Bonany que no s’utilitza i que està comunicat a la fossa sèptica del local social, un carrer a Querol que es va arreglar però no es va tirar ciment al formigó, s’aixeca tot, arrossega material quan plou a altres carrers i els ferros del mallasso  queden a l’aire lliure i els cotxes punxen, asfaltat tapant les tapes del clavegueram…

Paradoxalment també vam trobar que l’Ajuntament no exercia les seves competències en el nucli urbà de Bonany i deixava tota iniciativa a la junta de propietaris de Bonany.

Socialment vam trobar una situació enrarida. Contenciosos de les juntes, sentències sense complir, poc diàleg,  baralles, etc….

Pel que fa els serveis de telèfon i internet vam trobar nuclis sense cobertura d’internet, d’altres amb molt poca qualitat….

Pel que fa a la comunicació, mitjançant xarxes socials, web, mails, correus, premsa era nula.

Evidentment cap política des del punt de vista cultural i natural per buscar financiació externa per portar aquestes polítiques.

I per últim la PLANIFICACIÓ, planificació no sabien que volia dir l’anterior equip de Govern: Llicències d’obres que el mateix arquitecte considerava nules de ple dret, incapacitat per aprovar un POUM de consens… cap Pla d’Autoprotecció, cap protocol d’actuació en cas de nevades, un pla d’incendis de l’any 1997, franges forestals sense manteniment, cap pou i abastament d’aigua potable legalitzat….

Molta d’aquesta feina no es veu i és necessària per poder fer la que si que té repercussió als veïns.

Perquè no volem tornar a una època passada, necessitem la teva confiança per continuar.

Antes de todo: La herencia recibida

Esta legislatura hemos tenido mucho trabajo en poner al día nuestro Ayuntamiento. Quiero poner algunos ejemplos:

– Empezando por la gestión interna del Ayuntamiento: Cómo puede ser que un Ayuntamiento tenga una póliza de responsabilidad civil de 30.000 € cuando la obligatoria es de 600.000 €, que hubiera pasado en caso de un accidente con responsabilidad del Ayuntamiento ? …. pues que hubiera hipotecado el presupuesto de muchos años …. También continuando con los temas de los seguros teníamos asegurados unos edificios y por ejemplo el almacén de Ranchos y otros edificios no ….

La gestión del personal también fue uno de los temas a trabajar al inicio, programar las vacaciones con antelación para evitar cerrar medio mes seguido, dejar hacer las vacaciones al personal durante todo el año, ampliar el horario para poder abrir más horas la OAC y tener más horas de mantenimiento a lo largo del año.

Económicamente la tesorería teóricamente estaba en una situación buena pero nos dejaron un crédito para realizar las obras de la pista y local social de Mas Bermell … y al final son € 19.000 que hemos tenido que pagar cada octubre, es decir € 76.000 que hemos tenido que pagar durante la presente legislatura.

También hemos encontrado obras recientes que se habían hecho y que han causado problemas: La Depuradora de Bonany junto a las viviendas, un vestuario en Ranchos de Bonany que no se utiliza y que está comunicado a la fosa séptica del local social, una calle en Querol que se arregló pero no se echó cemento en el hormigón, se levanta todo, arrastra material cuando llueve en otras calles y los hierros del mallazo quedan al aire libre y los coches pinchan, asfaltado tapando las tapas del alcantarillado. ..

Paradójicamente también encontramos que el Ayuntamiento no ejercía sus competencias en el núcleo urbano de Bonany y dejaba toda iniciativa en la junta de propietarios de Bonany.

Socialmente encontramos una situación enrarecida. Contenciosos de las juntas, sentencias sin cumplir, poco diálogo, peleas, etc ….

En cuanto a los servicios de teléfono e internet encontramos núcleos sin cobertura de internet, otras con muy poca calidad ….

En cuanto a la comunicación, a través de redes sociales, web, mails, correos, prensa era nula.

Evidentemente ninguna política desde el punto de vista cultural y natural para buscar financiación externa para llevar estas políticas.

Y por último la PLANIFICACIÓN, planificación no sabían que quería decir el anterior equipo de Gobierno: Licencias de obras que el mismo arquitecto consideraba nulas de pleno derecho, incapacidad para aprobar un POUM de consenso … ningún Plan de Autoprotección, ninguno protocolo de actuación en caso de nevadas, un plan de incendios del año 1997, franjas forestales sin mantenimiento, ningún pozo y abastecimiento de agua potable legalizado ….

Mucha de este trabajo no se ve y es necesaria para poder hacer la que si que tiene repercusión a los vecinos.

Porque no queremos volver a una época pasada, necesitamos tu confianza para continuar.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s